Frågan om hur bildspråket kan prägla lärandet hos barnen i de ledande asiatiska länderna i Pisa har diskuterats i forskningsdebatten. Professor Tomas Kroksmark belyser detta i boken Modellskolan med fakta: för att klara det dagliga samhällslivet i Kina krävs kunskaper om ca 3000 bildtecken. För att studera på universitetet ca 18000 bildtecken. Det är omfattande kunskaper som ska läras in med ett så bildrikt skriftspråk. Även i Sydkorea är bokstäverna bildliga. Alfabetet byggs upp genom 28 bokstäver där varje stavelse har en egen utsmyckning. Det ställer krav på det lilla barnet att använda sin finmotorik och ihärdigt träna sig att skriva. - Kan detta inverka på lärandet i alla skolämnen; hjärna, tanke och association kopplad till varje bokstav som på något sätt förkroppsligas genom idogt tränande i att skriva för hand? Spännande hypotes att utforska.
 
Jag hade ett möte förra veckan med en av våra föräldrar på Samskolan. Hon berättade om forskningsresultat kring korrelationen mellan barn med koncentrationssvårigheter kopplat till mycket skärmtid med referens till bland annat forskaren och barnläkaren Hugo Lagercrantz. I skolor runtom i Sverige ser vi en utveckling där skrivandet för hand minskar. Digitaliseringen förändrar helt klart undervisningens villkor. Datorn som ett lärandeverktyg ersätter pennan mer och mer. Programmering är också ett ämne som flyttat in i utbildningen. Skärmtiden ökar under skoltid. Forskning om hur programmering och ökad dataanvändning påverkar lärande och välmående hos barn är dock relativt outforskat. Samtidigt ställs krav på svenska skolor att driva undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Ekvationen i detta fall svår att få ihop.
 
Precis som ledningen för Gyeongsangnam Educations talar om ett paradigmskifte i sin utbildning befinner vi oss i detsamma och det med digitaliseringens snabba integration i skolan. Nya forskningsfrågor tar form kring lärande: hur kommer lärande i en framtid förstås där datorn, I-Pad och mobiltelefoner utgör barnets främsta redskap?

På Samskolan vill vi se en utveckling längs båda dessa spår: att skriva med sin hand, träna sin finmotorik, teckna och måla ska vara lika närvarande som dataanvändning. Men hur digitaliseringens utveckling i samhället och skolan kommer att förändra den kognitiva inlärningen, lärandet, i en framtid vet vi inte. Vi lever mitt i förändringens kraft - och det över hela världen!

Här en bild på lektion i programmering på Yulha Middle School utanför Gyeongsangnam. Spännande match mellan elevernas egna programmerade robotar: Sverige möter Sydkorea : )